Strop nad poddaszem i dachW systemie SEWACO tworzymy następujące elementy:

  • fundamenty: stropy i podwaliny
  • ściany: zewnętrzne i wewnętrzne
  • stropy: balkony i okapy
  • dachy: płaskie, spadziste, attykowe
  • schody
  • oraz inne

Dla elementów budowlanych w Systemie SEWACO opracowaliśmy typoszereg paneli (płyt) różniących się wymiarami i ciężarem.

Elementy systemu SEWACO

Elementy zewnętrzne zagłębione częściowo w ziemi, jak podwaliny oraz ściany zewnętrzne piwnic (także kondygnacji garażowych), składają się z dwóch warstw betonowych z żebrami (z uwagi na występujące parcie gruntu) i rdzenia styropianowego. Grubość tych prefabrykatów wynosi 28 cm. Jeżeli projekt przewiduje okładziny ścian parteru z cegły elewacyjnej lub kamienne, to podwaliny zostaną odpowiednio pogrubione, celem umożliwienia ich oparcia.

Elementy wewnętrzne kondygnacji podziemnych, jak garaże, piwnice itp. mogą być wykonane z płyt katalogowych Systemu SEWACO lub z prefabrykowanych słupów i podciągów dostępnych na rynku, bądż wylewanych na mokro.

Panele zewnętrzne kondygnacji nadziemnych składają się z cienkościennej ożebrowanej płyty betonowej o grubości do 5 cm, która stanowi część konstrukcyjną płyty oraz ze styropianu o grubości 30 cm, który stanowi warstwę izolacyjną. Zewnętrzna strona płyty ściennej może pozostać w stanie surowym, dzięki czemu po zmontowaniu budynku możliwe będzie dowolne wykończenie elewacji (np. takiej jak w bezspoinowych systemach ociepleń) albo może posiadać zewnętrzną betonową okładzinę elewacyjną o grubości 2-3 cm.

Płyty zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi na życzenie mogą posiadać wbudowane okna z parapetami, drzwi balkonowe, wejściowe itp.

Panele wewnętrzne kondygnacji nadziemnych składają się z dwóch cienkościennych płyt betonowych o grubości do 5 cm, powiązanych ze sobą żebrami, oraz rdzenia styropianowego. Są w pełni wykończone tynkiem lub szpachlą, a także wyposażone w zaprojektowane otwory na drzwi i przejścia lub inne elementy wyposażenia, jak szachty instalacyjne. Elementy ścian i stropów zawierają wbudowane zgodnie z projektami branżowymi, niezbędne instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze itp, a także przewody wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej oraz niektóre przewody dymowe i inne.

Panele stropowe o konstrukcji skrzynkowej, składają się z cienkościennych żelbetowych płyt z żebrami i rdzenia styropianowego. Są tak wyprofilowane, aby wykluczyć jakiekolwiek szalunki podczas betonowania wieńców-rygli oraz „klawiszowanie” między płytami. Panele są wykończone od spodu szpachlą i zawierają wynikające z projektu, instalacje wewnętrzne, przewody wentylacji mechanicznej, itp. Po zmontowaniu budynku przewiduje się układanie na stropach warstwy izolacji akustycznej oraz szlichty, pod wykonanie podłogi.

Dachy spadziste (spadek 40 stopni) wykonuje się z systemowych płyt dachowych betonowo-styropianowych, oraz płyt dachowych szczytowych. Dolą część panelu stanowi wyprofilowana płyta betonowa, górną zaś styropian z odpowiednio skonstruowanymi kontrłatami, łatami i folią dachową. Nasze elementy dachu mogą być wyposażone w okna połaciowe, otwory na kominy itp. Nie zawierają jedynie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego.

Dopuszcza się projektowanie na dachu również dodatkowych elementów, jak lukarny, nadbudówki i inne. Górna część dachu, od stropu nad piętrem do kalenicy wykonywana jest z płyt drewnianych bez ocieplenia, skonstruowanych tradycyjnie i mocowanych do dolnych płyt dachowych oraz w kalenicy między sobą. Strop nad piętrem należy dodatkowo ocieplić, przestrzeń nad nim jest nieocieplana (wentylowana). Ściany szczytowe w tym miejscu należy zabudować ścianką z płyt drewnopochodnych i wykończyć, jak całą elewację.

Do wykonania stropodachów (spadek 2-5 stopni) używa się płyt stropowych i stropowo-okapowych, odpowiednio skonstruowanych w celu uniknięcia mostków termicznych. Na nich montuje się zaprojektowane płyty attykowe i układa ocieplenie stropodachu, np. w postaci styropianu ze spadkami, pod krycie papą lub inne warstwy wykończeniowe (np. zielony dach).

Na stropodachu płaskich można również wykonać dowolną dodatkową konstrukcję drewnianą, np. ze zbijaków drewnianych, celem uzyskania dachu o większym spadku pod krycie dachówką, blachą itp.

Wykonanie balkonów przewiduje się z odpowiednich płyt stropowo-balkonowych podłużnych i bocznych oraz narożnikowych. Możliwe jest także zastosowanie innych rozwiązań opartych na wspornikach różnej konstrukcji, mocowanych za pomocą stalowych kotew dostępnych w handlu do wieńca-rygla, bądź słupów. Dopuszcza się również zastosowanie płyt balkonowych opartych na dowolnych słupach, również kotwionych do konstrukcji budynku.

Projektowanie płyt balkonowych innych niż katalogowe wymaga konsultacji z producentem.

W domach jednorodzinnych najczęściej przyjmowanym rozwiązaniem jest wykonanie schodów o konstrukcji drewnianej, wybranych z szerokiej oferty rynkowej. W budynkach wielorodzinnych przewidujemy wykonanie klatek schodowych z dostępnych na rynku prefabrykatów różnych firm, oczywiście z zaprojektowaniem powiązania z konstrukcją budynku. Alternatywnym rozwiązaniem klatki schodowej jest wykonanie jej na mokro, zgodnie z projektem. Możliwe jest zastosowanie dowolnych balustrad.

W przypadku projektowania wind w budynku stosujemy typowe szyby windowe, dostępne na rynku wraz z całym wyposażeniem.

Ścianki działowe mogą być wykonane z systemowych płyt lub w dowolnych systemach dostępnych na rynku.

Kominy poza wbudowanymi w płytach, należy wykonać z fabrykatów dostępnych na rynku lub wymurować.